УСЛУГИ

Сдружение „Егида” е доставчик на социални услуги в общността: Защитено жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/. Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения функционира от м. Октомври 2006 г. В жилището са настанени 8 клиенти от семейства и институции. ЦСРИ е създаден през м. Октомври 2007 г. и е с капацитет 24 деца и лица с интелектуални затруднения. Услугата се предлага почасово и в момента се ползва от 30 клиенти. Персоналът на Защитено жилище и ЦСРИ е 10 специалисти.Дневен център за хора с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Защитено жилище за хора с физически увреждания.Водеща организация в Консорциум „Алианс за социално развитие” гр. Пазарджик, доставчик на социалните услуги ЦОП и Звено „Майка и бебе”
„Егида” притежава опит в обучението на персонала, работещ с хора с интелектуални затруднения. През 2001г. стартира програма „Човешко достойнство”, подкрепяна и финансирана от Ирландска неправителствена организация „Сестри на милосърдието” и
Австрийска неправителствена организация „Лебенсхилфе – Виена”. Програмата обхваща 8 области в страната и цели подобряване условията на живот на хората с увреждания и повишаване капацитета на персонала в институциите. 
През 2003г със средства на сдружението бе създаден и обзаведен първият по рода си Ресурсен център за интегрирано обучение в ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик. Проведено бе обучение на масови учители и работно посещение в интегрирани училища в Австрия. В следствие на пилотен проект в ОУ „Л. Каравелов” бе променена нормативната база за обучение на деца със специални образователни потребности в общообразователните училища.
Дейностите по проект „Нашето общество – нека да живеем заедно” промотираха междусекторното партньорство между местна власт и членове на обществото, да се окуражава и подпомага участието на хората с увреждания при вземането на решения относно тяхното социално приобщаване. Разработена бе стратегия за предоставяне на социални услуги в общността и методика за провеждане на конкурс за възлагане на социални услуги на неправителствени организации,модел за структура и дейност на Дневен център и Защитено жилище. Това даде на цялата страна ясна визия за един особено важен момент в развитието на България – преминаването на предлагането на социални услуги от държавата върху неправителствения сектор.
Сдружение «Егида» партнира с чуждестранни доставчици на социални услуги. В резултат на сътрудничеството с МПЦ «Синт Франциск» – Белгия се обучава персоналът в ДВУИ и Защитено жилище – град Батак. Съвместно с организацията Де Пасарел, Холандия и БАЛИЗ, АСП, община Пазарджик и Община Ловеч по програма МАТРА на холандското правителство се разработва методика за планиране на социалните услуги.
От 2007 г. Фирма «Юро Пак» ООД – Пазарджик осигурява частична трудова заетост на клиентите от Защитено жилище чрез изработване на луксозни хартиени торбички в сградата на Защитеното жилище.