Начало

Сдружение “Егида” – гр.Пазарджик е доброволческа, автономна организация за помощ на хора с интелектуални и физически увреждания. Тя е независима, неполитическа, неправителствена организация с идеална цел. Обединява родители, роднини и приятели на деца и възрастни с интелектуални затруднения и специалисти, работещи с хора с увреждания.
       Сдружение “Егида” е основано през 1994 година в Пазарджик като клон на Националната асоциация за подкрепа на хората с интелектуални проблеми. През 2000 година е регистрирано като независимо юридическо лице – Организация с нестопанска цел “Егида”. Член е на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ и Inclusion International.
        Мисията на Сдружение „Егида“ е да осигури на децата, младежите и възрастните с интелектуални затруднения включваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Да насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки човек с увреждане като доказателство за това, че всеки може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността. 
        Визията за организацията се основава на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и хората с интелектуални затруднения – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.